با مدیر سایت تماس بگیرید

برای هر گونه درخواست در مورد خدمات Bonjour Strasbourg ، می توانید با شهر و یورومتروپولیس Strasbourg تماس بگیرید:

آنلاین ، با تکمیل فورم زیر


فورم تماس

*خانه های دارای ستاره لازم هستند

اطلاعات جمع آوری شده تابع روند کمپیوتری برای پاسخدهی به پیام های فرستاده شده توسط این فورم است. گیرندگان این اطلاعات شهر و یورومتروپولیس استراسبورگ هستند. در مطابقت با قانون حفاظت اطلاعات فرانسه مورخ 6 جنوری 1978، تعدیل شده در 2004، شما حق دسترسی و تعدیل سایر اطلاعات که به شما مرتبط باشد را دارید، و این حق را میتوانید با نگاشتن با شهر و یورومتروپولیس استراسبورگ از طریق فورم خاص مورد استفاده قرار دهید. شما همچنان میتوانید بر اساس موضع مشروع، به فرایند اطلاعات مرتبط با خود اعتراض کنید.'