پروفایل قبل از ثبت متعلم

برای نهایی کردن ایجاد حساب خود، اطلاعاتی در مورد خودتان پر کنید.

استراسبورگ
مرکز اروپا
من زبان فرانسه را در استراسبورگ یاد می گیرم.
www.bonjour.strasbourg.eu : آدرس سایت
سایت اسم نویسی برای یادگیری زبان فرانسه در استراسبورگ و
اروپا
این سایت شامل کسانی که در زیر نامبرده شده نمی شود:
– اگر در خارج از اروپا زندگی می کنید.
– اگر در فرانسه به مدرسه می روید.
– اگر کارت دانشجویی دارید.
استراسبورگ
مرکز اروپا
من زبان فرانسه را در استراسبورگ یاد می گیرم.
www.bonjour.strasbourg.eu : آدرس سایت
سایت اسم نویسی برای یادگیری زبان فرانسه در استراسبورگ و
اروپا
این سایت شامل کسانی که در زیر نامبرده شده نمی شود:
– اگر در خارج از اروپا زندگی می کنید.
– اگر در فرانسه به مدرسه می روید.
– اگر کارت دانشجویی دارید.
چه سازمانی می تواند در درست کردن یک آدرس ایمیل به من کمک
– اگر کارت دانشجویی دارید.
چه سازمانی می تواند در درست کردن یک آدرس ایمیل به من کمک
کند.


پروفایل مربی قبل از ثبت

برای نهایی کردن ایجاد حساب خود، اطلاعاتی در مورد خودتان پر کنید.