سطح فرانسوی خود را دریابید

قبل از ثبت نام برای یک کورس، شما باید یک امتحان بگیرید تا سطح زبان فرانسه خود را دریابید. نتیجه تخمینی و غیر رسمی است. در اینجا توضیحی از سطح زبان در bonjour.strasbourg.eu آورده شده است

 

شنوندگان سوادآموزی